معرفی

مشخصات فردی

جهاندوست سبزعلی پور

نام - نام خانوادگی : جهاندوست   سبزعلی پور

پست الکترونیکی : sabzalipour@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

رئیس کتابخانه عمومی شهر جدید سهند (تبریز)  از تاریخ  1379- 1384

عضو انجمن زبان‌شناسی ایران

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1389- 1382

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از مرداد 1393 تا حالعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

 عضو انجمن زبان شناسی ایران

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/10/1

جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^