کتب

جهاندوست سبزعلیپور و علی یوسفی نژاد, 1396 چاپ اول, زبان تاتی کَرنقی, فرهنگ ایلیا, تالیف ادامه...جهاندوست سبزعلیپور, 1395, راهنمای گویش شناسی (با مثالهایی از گیلکی، تالشی و تاتی), فرهنگ ایلیا, تالیفی ادامه...جهاندوست سبزعلیپور, 1394, گنجینه تاتی خلخال, فرهنگستان زبان و ادب فارسی, تالیفی ادامه...جهاندوست سبزعلیپور, 1391, بررسی تطبیقی ساخت فعل در زبان تاتی تالشی و گیلکی, دانشگاه گیلان, تالیف ادامه...جهاندوست سبزعلیپور, 1391, فرهنگ تاتی, فرهنگ ایلیا, تالیف ادامه...جهاندوست سبزعلیپور, 1389, زبان تاتی (توصیف گویش تاتی رودبار), فرهنگ ایلیا, تالیف ادامه...جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^