دروس

زمینه های تدریس

 زبان فارسی

تاریخ زبان های ایرانی

دستور زبان فارسی

گویش شناسی 

 

جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^