زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^