مقالات

2014

جهاندوست سبزعلیپور, امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در شعر فارسی ‏ (مطالعۀ موردی: شاهنامه فردوسی)‏, دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان), 10, 2014, دستور زبان فارسی، امکانات دستوری، اختیارات دستوری، شاهنامه فردوسی، وزن شعر، اختیارات زبانی ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقالهجهاندوست سبزعلیپور- راحله ایزدی فر, نظام حالت نمایی در گویش تاتی خلخال, جستارهای زبانی, دوره 5 شماره 4, 2014, زبانِ تاتیِ خلخال، حالت نمایی، تاتیِ دِرَوی، کنایی مطلق، فاعلی- مفعولی، حالت ندایی.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2013

جهاندوست سبزعلیپور, تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال, زبانها و گویشهای ایرانی, شماره دوم, 2013, گویش¬های ایرانی، زبان تاتی خلخال، تمایز جنس، جنس دستوری و جنس طبیعی ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2012

جهاندوست سبزعلیپور- فرزانه عبدالهی, کمینه گرایی (مینیمالیسم) در حکایت‌های قابوس‌نامه, بهار ادب, 15, 2012, ‏ داستان کوتاه، کم‌حجمی و فشردگی، مینی‌مالیسم، قابوس‌نامه.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2009

جهاندوست سبزعلیپور, ساختمان فعل در گویش تاتی خلخال, زبان شناسی, 445, 2009, گویش تاتی، ساخت فعل ، تاتی خلخال، ماده فعل، زمان فعل.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله1985

جهاندوست سبزعلیپور, تکرار بلاغی، اهمیت و لزوم بازنگری آن, زبان و ادب فارسی, 211, 1985, بلاغت، علم معانی، بدیع، تکرار (تکریر) و زبان فارسی.‏ ادامه...مقالات در Google scholar

    All
Citations 2 2
h-index 1 1
i10-index 0 0

Tāleshi indications in Tāti districts of Khalkhāl
جهاندوست سبزعلیپور
ادب پژوهی 4 (13), 109-140, 2010
2010
2

تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دههی هشتاد
جهاندوست سبزعلیپور, جهاندوست, صادقی مهر, صفایی
مطالعات ادبیات کودک 8 (1), 69-92, 2017
2017

شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن
سبزعلیپور, جهاندوست, باقری, سیده باقره
دو ماهنامه علمی-پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه 5 (14), 117-139, 2017
2017

زبان مخفی اَرّانَجی یا قَرقَهدیلی در مناطق تاتنشین خلخال
جهاندوست سبزعلیپور, جهاندوست, دلگرم
زبانشناسی اجتماعی 1, 41-60, 2016
2016

Pronominal Auxiliary verb in Persian language
جهاندوست سبزعلیپور, فرزانه عبدالهی
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (10), 127-145, 2015
2015

فعل شبهمعین ضمیری در زبان فارسی
سبزعلیپور, جهاندوست, عبدالهی, فرزانه
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (10), 127-145, 2015
2015

امکانات دستوری در شعر فارسی
جهاندوست سبزعلیپور
مجله دستور 10, 89-116, 2015
2015

نظام حالتنمایی در گویش تاتی خلخال
سبزعلیپور, جهاندوست, ایزدی فر
جستارهای زبانی 5, 103-123, 2014
2014

اصول فرهنگ نگاری گویشی (بررسی موردی بررسی فرهنگ نگاری در گیلکی)،
جهاندوست سبزعلیپور
فصلنامۀ علمي- پژوهشي زبان پژوهی 11, 65-96, 2014
2014

تحلیل اسطورهشناختی عَروس گولِی، از آیینهای باروری گیلان
سبزعلیپور, جهاندوست
فصلنامه نقد ادبی 6 (22), 113-136, 2013
2013

Cinematic Imagery in Tārikh-e Beyhaghi
جهاندوست سبزعلی پور, محمد اصغرزاده, حسین اسکندری
ادب پژوهی 6 (22), 65-95, 2013
2013

تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی
جهاندوست سبزعلی پور, جهاندوست, اصغرزاده, اسکندری
ادب پژوهی 6 (22), 65-95, 2013
2013

A MYTHOLOGICAL ANALYSIS OF ARUS GULEY (A FERTILIZATION FESTIVAL IN GUILAN)
J SABZALIPOUR
LITERARY CRITICISM 6 (22), 113-136, 2013
2013

تمایز جنس مونث و مذکر در گویش تاتی خلخال
جهاندوست سبزعلیپور
زبانها و گویشهای ایرانی 2 (2), 65-90, 2013
2013

تحليل اسطوره شناختي عروس گولي از آيين هاي باروري گيلان
سبزعلي پور جهاندوست
نقد ادبي 6 (22), 113-136, 2013
2013

فهمی از رندیهای حافظ
جهاندوست سبزعلی پور, جهاندوست
بوستان ادب 2 (4), 127-146, 2012
2012

SHORT STORY IN QABOOSNAMEH ANECDOTES AND THEIR COMPARISON WITH MINIMALISM
J SABZALIPOR, F ABDULLAHI
JOURNAL OF STYLISTIC OF PERSIAN POEM AND PROSE (BAHAR-E-ADAB) 5 (115), 161-172, 2012
2012

داستانك در حکايتهاي قابوسنامه و تطبيق آن با مينيماليسم
سبزعلي پور جهاندوست, عبدالهي فرزانه
سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 5 (115), 161-172, 2012
2012

شکل هاي فروپاشي ساخت ارگتيو در زبان هاي تاتي، تالشي و گيلکي
سبزعلي پور جهاندوست
پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي 3 (5), 167-182, 2012
2012

تصوير سازي سينمايي در تاريخ بيهقي
اصغرزاده محمد, اسكندري حسين, سبزعلي پور جهاندوست
ادب پژوهي 6 (22), 65-95, 2012
2012

Guyeš-e Tāti-y-e Rudbār (The Tati Dialect of Rudbar).
jahandoost sabzalipour
Rasht: Farhang-e, 2011
2011

پيرامون تاتي کلاسور (kalāsur)
سبزعلي پور جهاندوست
زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) 54 (223 …, 2011
2011

نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال
جهاندوست سبزعلیپور, جهاندوست
ادب پژوهی 4 (13), 109-140, 2010
2010

فهمي از رندي هاي حافظ (نگاهي ديگر به ايهام تبادر در شعر حافظ)
سبزعلي پور جهاندوست
شعر پژوهي (بوستان ادب-علوم اجتماعي و انساني) 2 (46), 127-146, 2010
2010

بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی
محرم رضایتی کیشهخاله, محرم, سبزعلیپور, جهاندوست
ادب پژوهی 2 (6), 111-132, 2009
2009

تكرار بلاغي، اهميت و لزوم بازنگري آن
سبزعلي پور جهاندوست
زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) 52 (211 …, 2009
2009

بررسي ريشه و ماده افعال در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلکي
رضايتي كيشه خاله محرم, سبزعلي پور جهاندوست
ادب پژوهي 1 (6), 111-132, 2008
2008

Ergative in Tāti Dialect of Khalkhāl
محرم رضایتی, جهاندوست سبزعلی پور
ادب پژوهی 1 (1), 89-105, 2007
2007

ساخت ارگتيو در گويش تاتي خلخال
رضايتي كيشه خاله محرم, سبزعلي پور جهاندوست
adab pazhuhi 1 (1), 89-105, 2007
2007جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^