مقالات

2014

جهاندوست سبزعلیپور, امکانات دستوری و لزوم توجه به آنها در شعر فارسی ‏ (مطالعۀ موردی: شاهنامه فردوسی)‏, دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان), 10, 2014, دستور زبان فارسی، امکانات دستوری، اختیارات دستوری، شاهنامه فردوسی، وزن شعر، اختیارات زبانی ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقالهجهاندوست سبزعلیپور- راحله ایزدی فر, نظام حالت نمایی در گویش تاتی خلخال, جستارهای زبانی, دوره 5 شماره 4, 2014, زبانِ تاتیِ خلخال، حالت نمایی، تاتیِ دِرَوی، کنایی مطلق، فاعلی- مفعولی، حالت ندایی.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2013

جهاندوست سبزعلیپور, تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال, زبانها و گویشهای ایرانی, شماره دوم, 2013, گویش¬های ایرانی، زبان تاتی خلخال، تمایز جنس، جنس دستوری و جنس طبیعی ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2012

جهاندوست سبزعلیپور- فرزانه عبدالهی, کمینه گرایی (مینیمالیسم) در حکایت‌های قابوس‌نامه, بهار ادب, 15, 2012, ‏ داستان کوتاه، کم‌حجمی و فشردگی، مینی‌مالیسم، قابوس‌نامه.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2009

جهاندوست سبزعلیپور, ساختمان فعل در گویش تاتی خلخال, زبان شناسی, 445, 2009, گویش تاتی، ساخت فعل ، تاتی خلخال، ماده فعل، زمان فعل.‏ ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله1985

جهاندوست سبزعلیپور, تکرار بلاغی، اهمیت و لزوم بازنگری آن, زبان و ادب فارسی, 211, 1985, بلاغت، علم معانی، بدیع، تکرار (تکریر) و زبان فارسی.‏ ادامه...مقالات در Google scholar

Citation indices   All   Since 2012
Citations 2 2
h-index 1 1
i10-index 0 0

Tāleshi indications in Tāti districts of Khalkhāl
جهاندوست سبزعلیپور
ادب پژوهی 4 (13), 109-140, 2010
2010
2

شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن
سبزعلیپور, جهاندوست, باقری, سیده باقره
دو ماهنامه علمی-پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه 5 (14), 117-139, 2017
2017
 

زبان مخفی اَرّانَجی یا قَرقَهدیلی در مناطق تاتنشین خلخال
جهاندوست سبزعلیپور, جهاندوست, دلگرم
زبانشناسی اجتماعی 1, 41-60, 2016
2016
 

تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دههی هشتاد
سبزعلیپور, جهاندوست, صادقی مهر, صفایی
مطالعات ادبیات کودک, 2016
2016
 

Pronominal Auxiliary verb in Persian language
جهاندوست سبزعلیپور, فرزانه عبدالهی
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (10), 127-145, 2015
2015
 

فعل شبهمعین ضمیری در زبان فارسی
سبزعلیپور, جهاندوست, عبدالهی, فرزانه
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (10), 127-145, 2015
2015
 

امکانات دستوری در شعر فارسی
جهاندوست سبزعلیپور
مجله دستور 10, 89-116, 2015
2015
 

نظام حالتنمایی در گویش تاتی خلخال
سبزعلیپور, جهاندوست, ایزدی فر
جستارهای زبانی 5, 103-123, 2014
2014
 

اصول فرهنگ نگاری گویشی (بررسی موردی بررسی فرهنگ نگاری در گیلکی)،
جهاندوست سبزعلیپور
فصلنامۀ علمي- پژوهشي زبان پژوهی 11, 65-96, 2014
2014
 

شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی
سبزعلیپور, جهاندوست
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 3 (5), 167-182, 2013
2013
 

تحلیل اسطورهشناختی عَروس گولِی، از آیینهای باروری گیلان
سبزعلیپور, جهاندوست
فصلنامه نقد ادبی 6 (22), 113-136, 2013
2013
 

Cinematic Imagery in Tārikh-e Beyhaghi
جهاندوست سبزعلی پور, محمد اصغرزاده, حسین اسکندری
ادب پژوهی 6 (22), 65-95, 2013
2013
 

تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی
جهاندوست سبزعلی پور, جهاندوست, اصغرزاده, اسکندری
ادب پژوهی 6 (22), 65-95, 2013
2013
 

A MYTHOLOGICAL ANALYSIS OF ARUS GULEY (A FERTILIZATION FESTIVAL IN GUILAN)
J SABZALIPOUR
LITERARY CRITICISM 6 (22), 113-136, 2013
2013
 

تمایز جنس مونث و مذکر در گویش تاتی خلخال
جهاندوست سبزعلیپور
زبانها و گویشهای ایرانی 2 (2), 65-90, 2013
2013
 

تحليل اسطوره شناختي عروس گولي از آيين هاي باروري گيلان
سبزعلي پور جهاندوست
نقد ادبي 6 (22), 113-136, 2013
2013
 

فهمی از رندیهای حافظ
جهاندوست سبزعلی پور, جهاندوست
بوستان ادب 2 (4), 127-146, 2012
2012
 

SHORT STORY IN QABOOSNAMEH ANECDOTES AND THEIR COMPARISON WITH MINIMALISM
J SABZALIPOR, F ABDULLAHI
JOURNAL OF STYLISTIC OF PERSIAN POEM AND PROSE (BAHAR-E-ADAB) 5 (115), 161-172, 2012
2012
 

داستانك در حکايتهاي قابوسنامه و تطبيق آن با مينيماليسم
سبزعلي پور جهاندوست, عبدالهي فرزانه
سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 5 (115), 161-172, 2012
2012
 

شکل هاي فروپاشي ساخت ارگتيو در زبان هاي تاتي، تالشي و گيلکي
سبزعلي پور جهاندوست
پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي 3 (5), 167-182, 2012
2012
 

تصوير سازي سينمايي در تاريخ بيهقي
اصغرزاده محمد, اسكندري حسين, سبزعلي پور جهاندوست
ادب پژوهي 6 (22), 65-95, 2012
2012
 

Guyeš-e Tāti-y-e Rudbār (The Tati Dialect of Rudbar).
jahandoost sabzalipour
Rasht: Farhang-e, 2011
2011
 

فعل مجهول در زبانها و گویشهای ایرانی
محرم رضایتی کیشهخاله, محرم, جلاله وند آلکامی
ادب پژوهی 5 (16), 9-34, 2011
2011
 

پيرامون تاتي کلاسور (kalāsur)
سبزعلي پور جهاندوست
زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) 54 (223 ..., 2011
2011
 

نشانه هاي تالشي در مناطق تات زبان خلخال
سبزعلي پور جهاندوست
ادب پژوهي 4 (13), 109-130, 2011
2011
 

نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال
جهاندوست سبزعلیپور, جهاندوست
ادب پژوهی 4 (13), 109-140, 2010
2010
 

فهمي از رندي هاي حافظ (نگاهي ديگر به ايهام تبادر در شعر حافظ)
سبزعلي پور جهاندوست
شعر پژوهي (بوستان ادب-علوم اجتماعي و انساني) 2 (46), 127-146, 2010
2010
 

بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی
محرم رضایتی کیشهخاله, محرم, سبزعلیپور, جهاندوست
ادب پژوهی 2 (6), 111-132, 2009
2009
 

تكرار بلاغي، اهميت و لزوم بازنگري آن
سبزعلي پور جهاندوست
زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) 52 (211 ..., 2009
2009
 

بررسي ريشه و ماده افعال در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلکي
رضايتي كيشه خاله محرم, سبزعلي پور جهاندوست
ادب پژوهي 1 (6), 111-132, 2008
2008
 

Ergative in Tāti Dialect of Khalkhāl
محرم رضایتی, جهاندوست سبزعلی پور
ادب پژوهی 1 (1), 89-105, 2007
2007
 

ساخت ارگتيو در گويش تاتي خلخال
رضايتي كيشه خاله محرم, سبزعلي پور جهاندوست
adab pazhuhi 1 (1), 89-105, 2007
2007
 جهاندوست سبزعلی پور
جهاندوست سبزعلی پور

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^